Õhukanalite Inspekteerimine

Õhukanalite puhastamine on tavaliselt väljaminek, mida ei peeta oluliseks ja millele ei pöörata tähelepanu. Kuid kas pole huvitav, et paigaldatakse kalleid seadmeid, et inimestel oleks võimalik hingata puhast ja vahelduvat õhku, kuid see õhk jõuab nendeni mööda teekonda, mis on kõige mustem osa hoonest. Me saame endi kogemustele toetudes väita, et see, mis toimub õhukanalites on hoone haldajatele pea alati suureks üllatuseks. Seda ei juhtuks, kui torud oleksid klaasist. Kuid nad ei ole seda ja seepärast nende hooldus ka ära unustatakse.Tähtsamaks peetakse isegi torude väliskülgede puhastamist, et oleks silmale ilus vaadata. Uuringud on kindlaks teinud, et just sedasi levivad erinevad seenhaigused, allergikute tootlikkus töökohal väheneb, inimesed tunnevad end saastatud õhuga väsinuna ning keskendumine on tunduvalt enam raskendatud. Rääkimata tuleohust, mis võib tekkida, kui saastunud kanalitesse peaks säde sattuma.

Kuid ma ei ütle, et Teie olukord on veel nii hull, et puhastamine oleks tingimata vajalik, sest nii nagu Teiegi, nii ei näe ka mina õhukanalite sisse. Selle tarbeks on meil olemas seadmed, mis annavad Teile selge pildi, mis on Teie hoone õhukanalites toimumas. Robot, mis on loodud spetsiaalselt selleks, et sõita mööda õhukanaleid ja mis saadab pildi ekraanile, ning mida on võimalik salvestada.Kui Te olete nagu mina, kes soovib teada, mis minu ümber toimub, siis loodan, et ma äratan ka Teis uudishimu selle lühikese kirjaga ja Te soovite teada, mis neis kitsastes torudes tegelikult toimub. Seepärast pakumegi teile võimalust teha väikene analüüs õhukanalite hetkeseisust. Kas nad hallitavad, kas on niiskus sees, kas nad on räpased, tolmu ja mikrobioloogiat täis. Või vastupidi, on nad puhtad ja Te saate selles ise veenduda. Taoline torude kontroll ei läheb teile maksma 120 eurot (hind sisaldab käibemaksu) ning me saame avaneva pildi põhjal otsustada, kui kriitiline või rahuldav teie õhukanalite hetkeolukord on.

Lisaks elementaarsetele põhjustele on see vajalik ka enesekindluseks, kuna päästeamet on otsustanud õhukanalite kvaliteedi erilise tähelepanu alla võtta, saate Te olla kindel, et ei eksi ühegi reegli vastu.
Pärast inspekteerimist väljastame video DVD-l. Kui videovaatluse tulemused ei ole piisavalt täpsed siis teostame tolmusisalduse mõõtmised vaakumtest meetodil laboratoorsel teel.

musttoruimage002Inspectormusttoruimage001

Tuleohutusaruande esitamise kohustus

Tuleohutusaruande esitamise kohustus on ettevõtetel ja asutustel, kus tulenevalt tegevusest, ehitise eripärast või kustutus- ja päästetööde teostamise raskendatud tingimustest on suur tulekahjurisk või võimalik raske tagajärg.

Enne ventilatsiooni puhastamist salvestame robotkaameraga torude seisukorra (vastavalt kokkuleppele kliendiga). Kui oleme puhastamise lõpetanud, saadame kaamera uuesti torudesse ning jäädvustame lõpptulemuse. Pärast seda väljastame tehtud tööde akti päästeametile esitamiseks.

 

Tehtud tööle anname 100% garantii

 
 • Eesti seadusandluses on ventilatsioonisüsteemide puhastamisega seonduv reguleeritud järgnevalt.

  Tuleohutuse seadus (vastu võetud 5. mail 2010. a)

  § 30. Tuleohutuspaigaldis

  (1) Tuleohutuspaigaldis on:
  ....
 • 7) suitsu ja soojuse eemaldamise seadmestik;
 • 9) muu seade ja tehnosüsteem, mis on mõeldud tulekahju avastamiseks, tule ja suitsu leviku takistamiseks ning ohutuks evakuatsiooniks ja päästetööks.
  [definitsiooni kohaselt on ventilatsioonisüsteem, kui tule ja suitsu levikut takistav süsteem, käsitletav Tuleohutuspaigaldisena]

  § 31. Tuleohutuspaigaldise omaniku kohustused

  Tuleohutuspaigaldise omanik peab:
  1) tagama tuleohutuspaigaldise korrashoiu ja katkematu toimepidevuse;
  2) korraldama ettenähtud juhtudel tuleohutuspaigaldise vaatlust, kontrolli ja hooldust;
  3) omama dokumentatsiooni tuleohutuspaigaldise ja selle kontrolli ning hoolduse kohta.

  § 50. Tuleohutuspaigaldise projekteerimis-, paigaldamis-, kontrollimis- ja hooldamisnõuete rikkumine

  (1) Tuleohutuspaigaldise projekteerimis-, paigaldamis-, kontrollimis- ja hooldamisnõuete rikkumise eest –
  karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
 • [RT I, 30.12.2010, 2- jõust. 01.01.2011]
 • § 51. Tuleohutuspaigaldise toimepidevuse tagamata jätmine
 • (1) Tuleohutuspaigaldise toimepidevuse tagamata jätmise eest –
  karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
 • [RT I, 30.12.2010, 2- jõust. 01.01.2011]

 

 • Ehitiste tuleohutus:
 • Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid
 • EVS standard EVS 812-2:2014 väljavõtte ventilatsioonisüsteemide puhastamise kohta.

  8.1.1 Kogu ventilatsioonisüsteemi koos agregaatidega peab saama puhastada ilma konstruktsioone kahjustamata. Puhastusrežiim oleneb objektist ja see tuleb vajaduse korral kooskõlastada järelevalveorganitega.

  PUHASTAMISE SAGEDUS PEAB OLEMA VÄHEMALT KORD AASTAS. Kahe puhastuskorra vahele ei tohi jääda üle 365 ööpäeva.

  8.1.3 Professionaalselt kasutatavate köökide ventilatsioonikanaleid tuleb puhastada vastavalt kasutamise intensiivsusele:

  -vähemalt korra kvartalis, kui seadmeid kasutatakse 12H/ööpäevas-16H/ööpäevas.

  -vähemalt korra poolaastas, kui seadmeid kasutatakse 6H/ööpäevas-12H/ööpäevas.

  -vähemalt korra aastas, kui seadmeid kasutatakse 2H/ööpäevas-6H/ööpäevas.


  www.evs.ee